logo_komunikat

Stypendia na rok szkolny 2022/2023

Zachęcamy do zapoznania się z trybem oraz zasadami przyznawania stypendiów.

Stypendium edukacyjne

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego:

 1. Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.                                              
 2. O stypendium edukacyjne mogą  ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na trudną sytuację rodzinną/materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjne:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium uczeń składa u pedagoga szkolnego (nowy budynek sala 211 lub stary budynek sala 12A) w terminie do 20 września danego roku,
 2. do wniosku uczeń dołącza:
 • kserokopię świadectwa za rok poprzedni, (potwierdzoną za zgodnością z oryginałem)
 • dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną/materialną (zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny za rok poprzedni, lub z Urzędu Gminy – w przypadku gospodarstwa).

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej – kliknij tutaj!  

Stypendium motywacyjne

Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

 1. za osiągnięcia naukowe,
 2. za osiągnięcia artystyczne.

Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne za poprzedni rok szkolny:

 1. jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,
 2. z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne,
 3. wniosek należy złożyć w terminie do 20 września danego roku u pedagoga szkolnego (nowy budynek sala 211 lub stary budynek sala 12A),
 4. do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 5. wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej – kliknij tutaj!

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2022/2023

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. zameldowane są na stałe na terenie powiatu wrzesińskiego,
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnia ocen: uczniowie ≥  4,21 ; studenci ≥ 4,01
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).

Regulamin udzielania Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego znajduje się na stronie – kliknij tutaj!

W przypadku pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Skip to content