Masz jakieś pytania lub wątpliwości ?

Sprawdź listę poniżej, możliwe że rozwiejemy twoje wątpliwości już teraz.

W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja do ZSP?

Nabór do ZSP prowadzony jest w systemie rekrutacji elektronicznej: nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa

Instrukcja dotycząca elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór kliknij tutaj!

Ile klas można wybrać w ZSP?

Nie ma ograniczenia. Można wybrać dowolną liczbę klas technikum i szkoły branżowej I stopnia.

Czy kolejność wybranych klas ma znaczenie?

Tak, klasy należy podać w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej. Wyjątek stanowi klasa patronacka mechanik precyzyjny, którą zainteresowani kandydaci muszą wskazać jako klasę pierwszego wyboru.

Jakie są zasady przyjmowania uczniów do ZSP?

Zasady przyjmowania uczniów do ZSP zostały opisane tutaj.

Jak wygląda rekrutacja do klasy patronackiej?

Rekrutacja dla kasy mechanik precyzyjny będzie prowadzona przez firmy Volkswagen, Gestamp i Blum w terminie od 21 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. Udział w rekrutacji wezmą tylko Ci kandydaci, którzy wskazali zawód mechanik precyzyjny jako pierwszy wybór.

Czy można wybrać pracodawcę w klasie patronackiej?

Tak, kandydaci zaznaczają we wniosku kolejność pracodawców od najbardziej preferowanego do najmniej.

Czym różni się klasa patronacka od pozostałych klas w szkole branżowej I stopnia?

Uczniowie klasy patronackiej to młodociani pracownicy, którzy zawierają z jednym z pracodawców umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Uczeń nabywa prawo do wynagrodzenia, które ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi ono:

5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu,

6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu,

7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.

Pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenia dla pracowników młodocianych niż wynagrodzenie określone powyżej.

Od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca powinien odprowadzać za młodocianego składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja w ZSP?

Dokumenty kandydatów będą przyjmowane od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. w sekretariacie uczniowskim.

Kiedy należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty?

Dokumenty należy złożyć od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00. w sekretariacie uczniowskim.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie?

Tak, na wszystkich kierunkach z wyjątkiem technika ekonomisty oraz technika informatyka wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. Skierowania na badania wydawane będą w szkole od 20 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Zaświadczenie należy złożyć w szkole do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Kiedy zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do ZSP?

Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00.

Do kiedy należy potwierdzić wolę przyjęcia do ZSP?

Wolę przyjęcia do ZSP należy potwierdzić przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Kiedy zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do ZSP?

Listy przyjętych do szkoły zostaną ogłoszone 18 lipca 2024 r. o godz. 12.00

Jakich przedmiotów będę się uczył w zakresie rozszerzonym?

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym uzależnione są od kierunku kształcenia.

W klasach technik informatyk, technik elektronik, technik budownictwa - matematyka i fizyka.

W klasie technik ekonomista – matematyka i geografia.

Jakich języków obcych można uczyć się w ZSP?

We wszystkich klasach technikum nauczane są dwa języki obce: język angielski jako język pierwszy i język niemiecki jako język drugi.

W szkole branżowej I stopnia nauczany jest jeden język obcy – język niemiecki.

W jaki sposób następuje przydział do grupy językowej?

Na początku roku szkolnego uczniowie piszą testy diagnostyczne z języka angielskiego i języka niemieckiego. Po napisaniu testów następuje podział klasy na grupy.

W jaki sposób odbywa się praktyka zawodowa?

Uczniowie technikum odbywają w klasie III i IV czterotygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców, w sumie 280 godzin.

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia realizują praktykę zawodową w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, a uczniowie klasy patronackiej dodatkowo w firmach Volkswagen, Gestamp lub Blum.

W jaki sposób można w ZSP rozwijać swoje zainteresowania i talenty?

Uczniowie ZSP mogą brać udział w projektach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, uczestniczyć w wyjazdach za granicę oraz startować w olimpiadach i konkursach.

Projekty i konkursy znajdziesz tutaj:
Projekty
Konkursy

Czy istnieje możliwość zakwaterowania uczniów spoza Wrześni?

Tak, na terenie Wrześni funkcjonuje bursa międzyszkolna oferująca zakwaterowanie uczniom szkół ponadpodstawowych mieszkającym poza terenem powiatu wrzesińskiego. Bursa jest placówką całodobową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Szczegółowe informacje: http://bursa.oswiata-wrzesnia.pl/

Skip to content