logo_stypendium_pomostowe

“Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceum i technikum którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie conajmniej 2 lata,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto, wyliczony z czerwca 2021 roku,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.

Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu. Od dnia 1 lipca 2021 roku do 16 sierpnia 2021 roku kandydat do stypendium wypełnia wniosek online na stronie internetowej (kliknij tutaj!), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do oddziału KOWR w Poznaniu.

Skip to content