nauka_to_lubie_logo

Projekt 8.1.2 “Nauka – to lubię!”

Dokumenty do pobrania dotyczące projektu pn. “Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

dla ucznia

dla nauczyciela

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu pn. “Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

„Nauka – to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:
– Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
– Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
– Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia.
  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz z j. angielskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
  3. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
  4. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
  5. Doposażenie pracowni matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

Na zajęciach dodatkowych “Matematyka narzędziem w moim zawodzie”, realizowanych w ramach projektu “Nauka – to lubię”, uczniowie architektury krajobrazu wykonali projekt “Ogród ZSP”. W październiku 2018 roku dokonali pomiarów terenu przed szkołą za pomocą tradycyjnej miarki. Następnie doskonalili swoje umiejętności rachunkowe wykonując m.in. obliczenia na kalkulatorze, przybliżanie i zaokrąglania, zamiana jednostek oraz plastyczne wykonując rysunki terenu w skali 1:160 i 1:180. Czytaj więcej…

Na zajęciach dodatkowych “Matematyka narzędziem w moim zawodzie”, realizowanych w ramach projektu “Nauka – to lubię!”, uczniowie uczący się w zawodzie technik budownictwa oraz w zawodzie technik architektury krajobrazu zapoznali się z Ciągiem Fibonacciego. Wykonując doświadczenia – liczenie par królików i przodków trutnia uczniowie odkryli, w jaki sposób powstają kolejne wyrazy tego ciągu. Dodatkowo badali zależności między wyrazami ciągu Fibonacciego konstruując pięciokąt foremny z kolorowej kwadratowej kartki, a następnie wyznaczając stosunek między bokiem pięciokąta i jego przekątną. Czytaj więcej…

Uczniowie biorący udział w zajęciach “Matematyka narzędziem w moim zawodzie” realizowanych w ramach projektu unijnego “Nauka – to lubię!” uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i wykładach na Politechnice Poznańskiej. W ramach akcji “Dni Otwarte” i “Dziewczyny na Politechniki” studenci i wykładowcy przygotowali prezentacje wydziałów na politechnice oraz szereg zajęć pokazujących specyfikę studiowania na tej uczelni oraz zainteresowania studentów. Czytaj więcej…

Na zajęciach dodatkowych “Matematyka narzędziem w moim zawodzie” realizowanym w ramach projektu unijnego „Nauka – to lubię!” uczniowie poznali nowe treści matematyczne wykraczające poza podstawę programową oraz utrwalali i poszerzali wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki. Dodatkowo rozwijali swoje zainteresowania matematyczne oraz kompetencje miękkie przydatne w życiu codziennym oraz w pracy. Czytaj więcej…

Skip to content