Technik Rachunkowości

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
money, bills, calculator
laptop, code, programming
calculator, calculation, insurance

Specjalista w zakresie:

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych.

Kwalifikacje i egzaminy

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Predyspozycje kandydata:

 • wysokie zdolności rachunkowe,
 • analityczne myślenie,
 • terminowość,
 • dbałość o porządek w dokumentacji,
 • dokładność i skrupulatność,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność posługiwania się komputerem.

Przedmioty zawodowe

Teoretyczne:

 • Polityka i organizacja przedsiębiorstw – w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii, zarówno w skali mikro i makro. Przedmiot przybliży Ci ponadto zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Poznasz źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Kadry i płace – zdobędziesz umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, poznasz podstawy prawa pracy.
 • Rozliczenia finansowe podmiotów – nauczysz się identyfikować operacje gospodarcze oraz zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i bankami.
 • Elementy statystyki opisowej – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki.
 • Podstawy rachunkowości finansowej – nauczysz się ewidencjonować operacje gospodarcze
  w przedsiębiorstwie, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze.

Praktyczne:

 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej – w trakcie zajęć poznasz zasady sporządzania dokumentacji kadrowej, nauczysz się rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będziesz potrafił analizować poziom zatrudnienia
  i wynagrodzeń, zapoznasz się z podstawami funkcjonowania komputerowych programów kadrowo-płacowych
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych – na tych zajęciach, przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego (Rewizor), finansowego dla małych przedsiębiorców (Rachmistrz), kadrowo-płacowego (Gratyfikant, Płatnik) oraz magazynowo-sprzedażowego (Subiekt) zapoznasz się z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej – nabędziesz umiejętność korzystania z przepisów ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych wykorzystywanych
  w rachunkowości, ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych, sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych, obliczania i interpretacji wskaźniki analizy finansowej
  w przedsiębiorstwie.
 • Systemy komputerowe w rachunkowości – poznasz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowychi sprawozdawczości techniką komputerową oraz nabędziesz umiejętność ich samodzielnego sporządzania.

Praca po ukończeniu szkoły

Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie:

 • w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych,
 • w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w urzędach skarbowych,
 • w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
 • we własnej firmie.

Skip to content