Technik Mechanik

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
tools, spanner, mechanic
man, mechanic, machine
hand, mechanic, carburetor

Specjalista w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
 • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • nadzorowania przebiegu produkcji.

Kwalifikacje:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dokładność,
 • uzdolnienia mechaniczne, matematyczne i fizyczne,
 • dobry wzrok i słuch.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

 • Podstawy maszynoznawstwa – w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem.
 • Podstawy konstrukcji maszyn – tematem zajęć będzie statyka, dynamika oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami.
 • Podstawy technologii maszyn – w trakcie nauki tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z rodzajami materiałów, badaniami nieniszczącymi, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem.
 • Obrabiarki – tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym.
 • Podstawy elektrotechniki i automatyki – na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji.
 • Procesy produkcji maszyn i urządzeń – tematem zajęć będzie przede wszystkim planowanie obróbki oraz jej dokładność. Sposoby ustalania brył geometrycznych. Zapoznasz się z projektowaniem procesów technologicznych.
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia.
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będziesz planować obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapoznasz się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego.
 • Pracownia rysunku technicznego – na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge.
 • Pracownia techniczna – na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwości mechaniczne metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar. Będziesz dokonywać badań metalograficznych

Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracować na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:

 • MegaCAD – pracownia rysunku technicznego.
 • ZERO-OSN – pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Solid Edge – Pracownia rysunku technicznego.
 • SurfCAM – pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.

Praca po ukończeniu szkoły:

Technik mechanik należy do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Skip to content