Technik Architektury Krajobrazu

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i biologia
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
bush, cut, gardening
work in the garden, garden, digging
mowing the grass, garden work, lawn

Specjalista w zakresie:

  • kształtowania krajobrazu,
  • projektowania terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej,
  • wykonywania i nadzorowania prac związanych z zakładaniem terenów zieleni.

Kwalifikacje:

  • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Predyspozycje kandydata:

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • predyspozycje plastyczne,
  • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
  • zdolności techniczne,
  • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności,
  • umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi programami komputerowymi,
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
  • zdolności manualne i interpersonalne.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

  • Ochrona i kształtowanie krajobrazu – na tych zajęciach nabędziesz umiejętność określania typów i zasobów krajobrazu. Nauczysz się charakteryzować walory przyrodnicze krajobrazu oraz przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych.
  • Uprawa roślin ozdobnych – nauczysz się klasyfikować nawozy i oceniać ich wpływ na glebę i rośliny. Nauczysz się rozpoznawać typy i rodzaje gleb podłoża do uprawy roślin, identyfikować choroby i szkodniki roślin. Poznasz sposoby rozmnażania roślin oraz miejsca ich uprawy.
  • Charakterystyka roślin ozdobnych – tematem tych zajęć będzie rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych oraz zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu. Nauczysz się projektować i wykonywać dekoracje roślinne.
  • Projektowanie i urządzanie terenów zieleni (przedmiot łączący w sobie zajęcia z projektowania z zajęciami praktycznym) – tematem tych zajęć będzie nauka projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych. Będziesz projektował układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych. Dodatkowo nauczysz się planować organizację prac związanych z sadzeniem roślin, zabiegi pielęgnacyjne roślin oraz nauczysz się sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych. Poznasz zasady kompozycji i wnętrz ogrodowych .
  • Podstawy projektowania architektury krajobrazu (praktyka) – nabędziesz umiejętność wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych małych form architektonicznych. Nauczysz się wykonywać graficzne projekty obiektów architektury krajobrazu oraz umiejętność wykonywania rysunków odręcznych z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych.
  • Kosztorysowanie – nauczysz się rozliczać koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych, a także związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.
  • Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu – tematem tych zajęć będzie dobieranie materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu. Nauczysz się rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu oraz dobierać elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu. Będziesz planował prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu.
  • Kurs jazdy ciągnikiem rolniczym (praktyka) – na tych zajęciach nauczysz się zasad wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu, a także zasad prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych.
  • Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów – nauczysz się dobierać narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych.
  • Historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych – tematem tych zajęć będzie rozróżnianie stylów architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych, a także określanie walorów kulturowych oraz zasad kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych.
  • Materiałoznawstwo i podstawy geodezji – nabędziesz umiejętność rozróżniania rodzajów materiałów budowlanych oraz określania ich zastosowań w obiektach małej architektury. Nauczysz się rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie, a także przestrzegać zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót w terenach zieleni.

Praca po ukończeniu szkoły:

Technik architektury krajobrazu może pracować w:

  • firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
  • firmach lub biurach projektowych,
  • u deweloperów,
  • w urzędach miasta i gminy,
  • kwiaciarniach,
  • szkółkach roślin ozdobnych,
  • ogrodach botanicznych,
  • biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • centrach ogrodniczych

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, budowania
i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu

  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obsługi urządzeń biurowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zajęcia specjalizacyjne z wykorzystaniem programów komputerowych do projektowania.

Skip to content