logo_projekt_CS_2021

“O bohaterskich Dzieciach z Wrześni pamięć wciąż żywa”

Projekt Cyfrowa SzkołaWielkopolsk@2020.

Podprojekt: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego.

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2020/2021przystąpił do III edycji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, podprojekt: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 – Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).

Grupa projektowa Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni w składzie:

 • Krzysztof Albrecht – uczeń klasy II Technik Ekonomista,
 • Wiktor Biadasz – uczeń klasy II Technik Ekonomista,
 • Wiktoria Hejana – uczennica klasy II Technik Ekonomista,
 • Roman Koczorowski – uczeń klasy II Technik Mechanik,
 • Oliwia Pietrzak – uczennica klasy II Technik Ekonomista, 
 • Katarzyna Podlewska – uczennica klasy II Technik Ekonomista,
 • Julia Szczepankiewicz – uczennica klasy II Technik Ekonomista, 
 • Olga Wojciechowska – uczennica klasy II Technik Ekonomista.

Pod opieką Alicji Śmiejkowskiej rozpoczęła swoją przygodę z projektem w listopadzie 2020r.  Realizacja projektu trwała 7 miesięcy i została ukończona 31 maja 2021r.

Cel ogólny projektu:

 • upamiętnienie 120. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Cele szczegółowe:

 • poznanie i pogłębienie wiedzy historycznej swojej miejscowości i  regionu,  w szczególności  dotyczącej Strajku Dzieci Wrzesińskich z 1901r.;
 • rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów, inspirowanie do podjęcia indywidualnych i zespołowych działań badawczych;
 • ciekawe i różnorodne formy przekazania wiedzy z przeszłości oraz  prezentacji efektów  pracy, wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 • pokazanie zalet pracy zespołowej; 
 • kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dokonań przodków i pamięci o nich;
 • odwiedzenie historycznych i znanych miejsc pamięci we Wrześni, związanych ze Strajkiem Dzieci Wrzesińskich oraz poszukiwanie  tych miejsc, które to wydarzenie upamiętniają.

Działania organizacyjne:

 • grupa spotykała się głownie zdalnie na platformie Microsoft Teams. Były to zajęcia pozalekcyjne w liczbie 48 h zegarowych. Wszyscy uczestnicy projektu wywiązywali się  z powierzonych zadań terminowo, mieli  zapał i chęci. W grupie panowała atmosfera dobrej współpracy, komunikacji, życzliwości oraz zaangażowania;
 • wszyscy członkowie grupy projektowej otrzymali przydział zadań do wykonania indywidualnie (zebranie i opracowanie informacji o miejscach, budynkach, pomnikach upamiętniających Strajk Dzieci Wrzesińskich oraz o jego uczestnikach, praca badawcza i analiza  teksów źródłowych, zdjęcie – uczestników Strajku Dzieci Wrzesińskich) a także grupowo. Zebrane i przygotowane materiały zostały umieszczone w repozytorium na platformie Cyfrowa Szkoła;
 • zbieranie, selekcjonowanie materiału w środowisku cyfrowym i  kulturowym;

Zadania grupowe:

 • opracowanie pytań i przeprowadzenie wywiadu z Panem Mirosławem Jadryszakiem, nauczycielem ZSP we Wrześni, odtwórcą roli pruskiego nauczyciela w filmie dokumentalnym  Antoniego Wojtkowiaka, o strajku szkolnym w 1901r., powstałego w ramach cyklu “Filmowe Życiorysy”, przedstawiający lokalną historię – cały wywiad został zamieszczony w repozytorium na platformie Cyfrowa Szkoła;
 • przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników grupy projektowej ankiety on-line (ankieta i raport zostały zamieszczone w repozytorium na platformie Cyfrowa Szkoła);

Cel ankiety:

 • pozyskanie od uczniów informacji na temat najważniejszego i historycznego, według nich wydarzenia związanego z Wrześnią oraz miejsca upamiętniającego to wydarzenie na terenie naszej szkoły – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Forma/metodyka realizacji badania: Technika badawcza:

badanie online. Ankieta przeprowadzona była jednorazowo. Ankieta miała charakter anonimowy a  pytania w niej  zawarte były: otwarte i zamknięte (jednokrotnego wyboru – zaznaczenie wybranej odpowiedzi).

Ankieta składała się z 4 pytań:

 1. Z jakim wydarzeniem historycznym kojarzy się Tobie Września? (pytanie otwarte)
 2. Czy znasz datę tego wydarzenia? (pytanie zamknięte – podanie w ankiecie kliku różnych dat)
 3. Czy znajduje się na terenie naszej szkoły (ZSP) symbol upamiętniający to wydarzenie? (pytanie zamknięte: TAK, NIE, NIE WIEM)
 4. Jeśli tak, to podaj gdzie się znajduje i co to jest?  (pytanie zamknięte – odpowiedź do wyboru)

Próba badawcza:

W ankiecie wzięło udział 30 uczniów (kl. II Technik Mechanik oraz kl. II Technik Ekonomista ZSP Września). Ankietowani znaleźli się w przedziale wiekowym: 16-17 lat. Klasy uczestniczące w ankiecie zostały wybrane przez zespół projektowy. Wysłano 30 ankiet online do 30 uczniów, wszystkie zostały uzupełnione i odesłane.

Czas i miejsce realizacji:

ankieta przeprowadzona została w dniach: 15-19 luty 2021r. metodą online.

Wyniki ankiety:

Pytanie 1. Z jakim wydarzeniem historycznym kojarzy się Tobie Września?

Wszyscy ankietowani (30 uczniów z kl. II TM i kl. II TEK) wskazali – Strajk Dzieci Wrzesińskich.

Pytanie 2. Czy znasz datę tego wydarzenia?

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli na to pytanie. Prawidłową datę (20.05.1901r.) zaznaczyło 23 uczniów, 7 uczniów wskazało błędne odpowiedzi.

Pytanie 3. Czy znajduje się na terenie naszej szkoły (ZSP) symbol upamiętniający to wydarzenie?

Odpowiedzi udzieliła tylko 1 osoba. Odpowiedź – TAK (prawidłowa). Brak odpowiedzi pozostałych 29 ankietowanych.

Pytanie 4. Jeśli tak, to podaj gdzie się znajduje i co to jest?

Odpowiedzi udzieliła 1 osoba. Odpowiedź błędna. Brak odpowiedzi pozostałych 29 ankietowanych.

Wnioski:

Dla wszystkich ankietowanych uczniów naszej szkoły – ZSP,  najważniejszym wydarzeniem historycznym związanym z Wrześnią jest Strajk Dzieci Wrzesińskich. Większość uczniów zna dokładną datę Strajku Dzieci Wrzesińskich. Cel ankiety dotyczący, pozyskania od uczniów informacji na temat najważniejszego i historycznego, według nich wydarzenia związanego z Wrześnią został osiągnięty. Uzyskane odpowiedzi w pytaniu 1 i 2 potwierdzają, że ankietowani posiadają poczucie więzi ze swoją” małą ojczyzną”, lokalny patriotyzm, wrażliwość historyczną, szacunek do współmieszkańców i ich dokonań, dla  historii Wrześni.

Niestety cel ankiety dotyczący wskazania przez uczniów miejsca upamiętniającego to wydarzenie na terenie naszej szkoły – (Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni) nie został osiągnięty. Dwudziestu dziewięciu uczniów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 3 – dotyczące miejsca w naszej szkole upamiętniającego Strajk Dzieci Wrzesińskich a także nie udzielili odpowiedzi na pytanie 4 – gdzie się ono znajduje i co to jest? Brak udzielonych odpowiedzi na pytanie 3 i 4 świadczą o braku wiedzy, znajomości miejsc upamiętniających Strajk Dzieci Wrzesińskich, brak wiedzy historii budynku szkoły (stary budynek ZSP, na którego frontowej ścianie widnieje tablica mają symbolizować żywy pomnik Strajku Dzieci Wrzesińskich przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. 9 września 1938r. wmurowano i poświęcono kamień węgielny pod budowę budynku szkoły. Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce 1 września 2015r. – na froncie starego budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą, że budynek ten wzniesiono jako Żywy Pomnik Strajku Dzieci Wrzesińskich.).

Wnioski ogólne:

 • pogłębianie i utrwalanie wśród uczniów wiedzy historycznej swojej miejscowości, okolicy, szkoły oraz pielęgnowanie poczucia lokalnego patriotyzmu;
 • wizyta grupy projektowej z opiekunem projektu w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;
 • udział grupy projektowej z opiekunem projektu w queście “Dzieci wrzesińskie historię tworzyły”. Quest oprowadza ulicami Wrześni po miejscach związanych z ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniem historycznym – Strajkiem Dzieci Wrzesińskich z 1901r. ( nagranie materiału multimedialnego);
 • powstanie materiału multimedialnego projektu – zdjęcia i materiał multimedialny wykonał Roman Koczorowski,  pieśń “Rota” do słów Marii Konopnickiej została wykonana przez Olgę Wojciechowską.

Ogólna ocena wartości działań projektowych:

Uczniowie:

 • udoskonalili wiele kluczowych umiejętności, między innymi planowania i organizacji własnej pracy, pracy w grupie – na odległość, on-line: (współpraca, życzliwość, odpowiedzialność, pracowitość, zaangażowanie, kreatywność, terminowość);
 • wzmocnili i rozwinęli kompetencje TIK,
 • poszukiwali informacji z tradycyjnych źródeł – książki, albumy, czasopisma- archiwum oraz w środowisku kulturowym;
 • tworzyli własne teksty pisane;
 • ujawnili swoje zdolności i talenty;
 • współtworzyli wizerunek szkoły;
 • tworzyły się relacje partnerskie uczeń- nauczyciel, uczeń – uczeń;
 • ugruntowanie szacunku dla społeczności lokalnej i jej historii,
 • wzbudzenie uczuć lokalnego patriotyzmu;
 • zbliżenie młodzieży ze środowiskiem lokalnym, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości lokalnej, rozwijanie zainteresowań uczniów dziejami własnego miejsca zamieszkania.

Kasia: “Podczas projektu, który był organizowany w naszej szkole dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o których wcześniej nie miałam pojęcia. Mam nadzieje, ze wiedzę która zdobyłam uda mi się wykorzystać w życiu. Dodatkowo udało mi się nawiązać lepszy kontakt i lepiej poznać pozostałe osoby z projektu”.

Krzysztof: “Udział w projekcie pozwolił mi na poprawę umiejętności pracy w grupie oraz, pozwolił mi rozwinąć się hobbistycznie. Projekt był także miłą odskocznią od pandemicznej codzienności na pewno zapamiętamy go jako miłe chwile i pozwolił zacieśnić przyjacielskie więzy między uczestnikami”.

Wiktoria: “Udział w projekcie dał mi większą wiedzę i świadomość wydarzeń, które miały miejsce na terenie Wrześni, mogliśmy poczuć się ich częścią. Podobało mi się odkrywanie znaków przeszłości w teraźniejszości, a współpraca i integracja z grupą były miłym dodatkiem do projektu”.

Olga: “Nauczyłam się pracować w grupie i współpracować. Dowiedziałam się więcej o lokalnej historii przez co bardziej poznałam swój region”.

Oliwia: “Projekt ten pomógł mi jeszcze lepiej poznać historię naszej okolicy, jak i też zintegrować się z pozostałymi uczestnikami. Sądzę, że było to bardzo cenne doświadczenie”.

Julia: “Dzięki temu projektowi mogłam powiększyć swoją wiedzę o strajku dzieci wrzesińskich. Mogłam również spędzić miło czas z innymi”.

Wiktor: “Moim zdaniem projekt, w którym brałem udział przyniósł mi dużo nowych wiadomości, nauczyłem się współpracy z rówieśnikami i odnowiliśmy kontakt przez koronawirusa. Bardzo podobało mi się wyjście do muzeum zobaczyłem bardzo dużo rzeczy które warto było zobaczyć”.

Szkoła:

 • poprawnie realizuje nałożone na nią zadania;
 • podtrzymując tradycje pełni ważną funkcję nauczania i wychowania młodzieży;
 • promocja szkoły;
 • współpraca z instytucjami lokalnymi;

Nauczyciel:

 • sięgnięcie po nowoczesne metody pracy z uczniem – TIK, rozwój kompetencji kluczowych – TIK;
 • tworzenie relacji partnerskich – nauczyciel – uczeń.

Uczestnictwo w przedsięwzięciu pozwoliło na wspólną ciekawą i edukacyjną zabawę przede wszystkim dla uczniów. Niewątpliwym sukcesem zrealizowanego projektu były pozytywne reakcje wywołane po jego zakończeniu i chęć wśród uczniów kontynuowania popularyzacji wiedzy o naszym regionie, małej ojczyźnie – Wrześni.

Fotorelacja z naszej pracy nad projektem oraz materiał multimedialny:  https://youtu.be/wqnKIio2VvA

Skip to content