Technik Budownictwa

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
helmet, industrial, security
construction, site, build
building, glazurkarz, ceramic

Specjalista w zakresie:

 • wykonywania określonych robót murarskich i tynkarskich,
 • projektowania przy użyciu technik kreślarskich i wspomagania komputerowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, rozbiórkowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Predyspozycje kandydata:

 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna,
 • zainteresowania techniczne,
 • dobry wzrok, spostrzegawczość,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • dobra sprawność fizyczna.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

Przedmioty teoretyczne:

 • Podstawy budownictwa – na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również wiedza dotycząca rusztowań i pomostów roboczych. Poznasz prawo budowlane.
 • Technologia budownictwa – w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – poznasz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Będziesz wiedział jak bezpiecznie wykonywać prace budowlane. Nabędziesz umiejętność rozpoznawania znaków ostrzegawczych na terenie budowy oraz rozpoznania zagrożeń tam występujących.
 • Kosztorysowanie – poznasz zasady wykonywania kosztorysów na różnym etapie prac budowlanych, również przy wspomaganiu komputerowym. Będziesz wiedział jak przygotować dokumentację do przetargu publicznego, nauczysz się korzystać z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Organizacja budowy i technologia budownictwa – zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z kolejność wykonywania robót rozbiórkowych.

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia projektowania – na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków.
 • Pracownia technologii budownictwa – podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemów dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkową wiedzę praktyczną z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian.
 • Projektowanie konstrukcyjne – w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych.
 • Pracownia organizacji budowy i kosztorysowania – na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych. Będziesz potrafił przygotować zestawienie materiałów oraz harmonogramy konkretnych zadań na budowie.

Praca po ukończeniu szkoły

Technik budownictwa może być zatrudniony:

 • w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • w biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów,
 • w administracjach budynków,
 • w firmach zarządzających nieruchomościami,
 • prowadzenie własnej firmy.

Skip to content