Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B

logo Olimpiada wynalazczość 2017Dnia 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B dla okręgu Wielkopolska Północna. Udział w eliminacjach wzięli następujący uczniowie: Wiktoria Walkowiak (III TEK), Karolina Pankros (III TEK), Angelika Piękna (III TEK), Ewelina Szewczyk (II TEK), Agata Majchrzak (II TEK), Paulina Mikołajczak (II TEK), Filip Frydryszak (II TEK), Monika Pawlak (I TI), Przemysław Gruszczyński (I TAI).

Zespół Szkół Politechnicznych otrzymał drużynowo pierwsze miejsce w okręgu Wielkopolska Północna, indywidualnie Wiktoria Walkowiak - pierwsze miejsce i Karolina Pankros - drugie miejsce. Tym samym uczennice zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości m.in. takich zagadnień jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja i ochrona środowiska.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Uczestnicy otrzymują 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Po oddaniu testów pisemnych uczestnicy otrzymują do realizacji zadania praktyczne.

Do etapu ustnego kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym. Każdy z uczestników finału ustnego odpowiada na 3 pytania. O kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów z obu etapów: pisemnego i ustnego.

Opiekunem uczestników olimpiady w Zespole Szkół Politechnicznych jest pani Agnieszka Pol.

GALERIA