Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

"Ignorantia iuris nocet" - nieznajomość prawa szkodzi!

logo NPS 2018Dnia 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.20 w sali 210 rozpoczęła się "lekcja prawnicza", którą dla klasy III TEK (technik ekonomista) poprowadziła pani mecenas Halina Woźniak-Hendrysiak, radca prawny, a o godzinie 13.10 "lekcję notarialną" poprowadziła pani Karolina Bukowska-Pochylska, aplikant notarialny z Kancelarii Notarialnej Izabeli Staszewskiej we Wrześni. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy prawniczej i ekonomicznej oraz przybliżenie młodzieży naszej szkoły wiedzy na temat zawodów prawniczych.

Pani mecenas Halina Woźniak-Hendrysiak omówiła uczniom ścieżkę edukacyjną radcy prawnego, jakich porad i konsultacji udziela swoim klientom, w jakich sprawach występuje jako pełnomocnik lub obrońca przed sądem. Uczniowie dowiedzieli się jak ważny jest artykuł 261 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: "Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi." oraz artykuł 162 tegoż samego kodeksu: "Art. 162. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy".

Pani aplikant notarialny Karolina Bukowska-Pochylska przybliżyła uczniom ścieżkę edukacyjną notariusza - dawniej "rejenta", osoby zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Podała przykładowe czynności wykonywane przez notariusza, z którymi w najbliższych latach będą mieli do czynienia jako dorośli obywatele np. sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem), spisywanie protokołów (zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia dziedziczenia, przebiegu aukcji itp.), sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów (oraz obowiązek ich wydawania osobom i instytucjom do tego uprawnionym), składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej (obowiązkowo w czynnościach związanych z obrotem nieruchomościami).

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas "lekcji prawniczych" z osobami wykonującymi na co dzień zawód prawnika przyda się w przyszłości naszym ekonomistom, którzy już wiedzą, że "nieznajomość prawa - szkodzi!".

GALERIA

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap