Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

"Ignorantia iuris nocet" - nieznajomość prawa szkodzi!

logo NPS 2018Dnia 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.20 w sali 210 rozpoczęła się "lekcja prawnicza", którą dla klasy III TEK (technik ekonomista) poprowadziła pani mecenas Halina Woźniak-Hendrysiak, radca prawny, a o godzinie 13.10 "lekcję notarialną" poprowadziła pani Karolina Bukowska-Pochylska, aplikant notarialny z Kancelarii Notarialnej Izabeli Staszewskiej we Wrześni. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy prawniczej i ekonomicznej oraz przybliżenie młodzieży naszej szkoły wiedzy na temat zawodów prawniczych.

Pani mecenas Halina Woźniak-Hendrysiak omówiła uczniom ścieżkę edukacyjną radcy prawnego, jakich porad i konsultacji udziela swoim klientom, w jakich sprawach występuje jako pełnomocnik lub obrońca przed sądem. Uczniowie dowiedzieli się jak ważny jest artykuł 261 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: "Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi." oraz artykuł 162 tegoż samego kodeksu: "Art. 162. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy".

Pani aplikant notarialny Karolina Bukowska-Pochylska przybliżyła uczniom ścieżkę edukacyjną notariusza - dawniej "rejenta", osoby zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Podała przykładowe czynności wykonywane przez notariusza, z którymi w najbliższych latach będą mieli do czynienia jako dorośli obywatele np. sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem), spisywanie protokołów (zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia dziedziczenia, przebiegu aukcji itp.), sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów (oraz obowiązek ich wydawania osobom i instytucjom do tego uprawnionym), składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej (obowiązkowo w czynnościach związanych z obrotem nieruchomościami).

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas "lekcji prawniczych" z osobami wykonującymi na co dzień zawód prawnika przyda się w przyszłości naszym ekonomistom, którzy już wiedzą, że "nieznajomość prawa - szkodzi!".

GALERIA

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”

 

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


logo NPRC


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap